Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
구 분 교 육 과 정 명 교 육 대 상
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
① 지적관리자과정      

9~13

               
② 지적행정실무과정       16~20
23~27
               
③ 지적의 역사과정           11~13
25~27
2~4          
④ 지적미래창조과정                   15~17
22~24
29~31
   

(기수)
교 육 기 간 교 육 과 정 명 교 육 대 상 비 고
4월

(3기)

2012.04.09 ~ 2012.04.13

지적관리자과정

공무원 50명

2012.04.16 ~ 2012.04.20

지적행정실무과정 공무원 50명

2012.04.23 ~ 2012.04.27

지적행정실무과정

공무원 50명
6월

(2기)
2012.06.11 ~ 2012.06.13

지적의역사과정

공무원 50명

2012.06.25 ~ 2012.06.27

지적의역사과정

공무원 50명
7월
(1기)

2012.07.02 ~ 2012.07.04

지적의역사과정

공무원 50명
10월

(3기)

2012.10.15 ~ 2012.10.17

지적의미래창조과정

공무원 50명

2012.10.22 ~ 2012.10.24

지적의미래창조과정

공무원 50명

2012.10.29 ~ 2012.10.31

지적의미래창조과정

공무원 50명